اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناسی پرستار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376 1383
2 مربی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383 1394
3 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394 -
4 مدیر گروه سلامت جامعه و اطفال دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1394
5 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395 1397
6 مدیر گروه سلامت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
:: ::