اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3 دانشکده پرستاری زنجان از سال 83
2 پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3 دانشکده پرستاری ابهر از سال 83
3 بهداشت عمومی دانشکده پرستاری زنجان از سال 83
4 آموزش به مددجو دانشکده پرستاری زنجان از سال 84
5 اصول خدمات بهداشتی دانشکده پرستاری زنجان از سال 84
6 کودکان 1 دانشگاه آزاد زنجان سال 83
7 کارآموزی بهداشت جامعه دانشکده پرستاری زنجان از سال 83
8 کار آموزی کودکان دانشکده پرستاری زنجان سالهای 83 و 84
9 روش تحقیق دانشکده پرستاری زنجان از سال 93
10 فرهنگ و پرستاری دانشکده پرستاری زنجان از سال 94
11 برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری در سلامت جامعه دانشکده پرستاری زنجان از سال 96
:: ::