اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آموزش به مددجو دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383
2 ترانسفوزیون دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(ع) 1384
3 پویایی گروه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394
4 روش تحقیق پیشرفته دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396
:: ::