اعضا - ساناز فیاضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ساناز فیاضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیریت اجرایی مجله PCNM دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95 97
2 عضو کار گروه EDO
3 مسئول درس بارداری و زایمان ترم 2 ناپیوسته
:: ::