اعضا - ساناز فیاضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ساناز فیاضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از راه پوست در دو ناحیه هوگو و سان اینجیائو بر طول مدت و شدت درد ونیاز به القا در مرحله اول زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین زنجان در سال 1397: یک کارآزمایی بالینی در حال اجرا -
:: ::