اعضا - مهناز کشاورز افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز کشاورز افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران بهمن1389 17/02
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران بهمن1393 18/87
:: ::