اعضا - مهناز کشاورز افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز کشاورز افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Lavender Fragrance Essential Oil and the Quality of Sleep in Postpartum Women Mahnaz Keshavarz Afshar Zahra Behboodi Moghadam Ziba Taghizadeh Reza BekhradiAli MontazeriPouran Mokhtari IRCMJ 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::