اعضا - مهناز کشاورز افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز کشاورز افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی هیات علمی دانشکاه علوم پزشکی زنجان 94/1
2 مربی حق التدریس دانشکاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
3 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1391 1393
4 مامای بلوک زایمان بیمارستان بهمن زنجان 1392 1393
:: ::