اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه دانشگاه در سال 1381و دريافت لوح تقدير ارديبهشت 1381
2 كسب رتبه اوّل دانشجويان Ph.D رشته علوم تشريحي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1387 و دريافت لوح تقدير ارديبهشت 1387
3 كسب رتبه اوّل پذيرفته شدگان دكتراي تخصصي (Ph.D) علوم تشريحي كشوري در سال 1381 و دريافت لوح تقدير اسفند 1381
4 كسب رتبه دوّم پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد علوم تشريحي كشوري در سال 1372 بهمن 1372
5 استاد نمونه دانشگاه در سال1389و دريافت لوح تقدير ارديبهشت 1389
:: ::