اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic Rats by flourometry & DNA Laddering Assay Jafari Anarkooli I*, Sankian M, Haghir H, Varasteh H 9Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 2010 شفاهى
2 مطالعه اثرات انسولين و اسيد اسكوربيك بر بيان خانواده Bcl-2 در ناحيه هيپوكامپ موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1 Jafari Anarkooli I, Sankian M, Vahedi F, Bonakdaran S, Varasteh AR, Haghir H The Asian-Pacific International Congress of Anatomists 8Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 2008 شفاهى
3 بررسي آپوپتوز در ناحيه هيپوكامپ موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1 با استفاده از روش Western Blotting Jafari Anarkooli I, Sankian M, Vahedi F, Bonakdaran S, Varasteh AR, Haghir H the Asian-Pacific International Congress of Anatomists 8Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 2008 پوسترى
4 مطالعه مولکولی اثرات ال-اسید اسکوربیک و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی نوع 1 Jafari Anarkooli I*, Sankian M, Haghir H, Varasteh H 9Th Iranian Congress of Immunology & Allergy 2008 شفاهى
5 بررسي بيان ژن Bcl-2 و فعاليت كاسپاز 3 در ناحيه هيپوكامپ موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1 Jafari Anarkooli I*, Sankian M, Haghir H, Varasteh H 9Th Iranian Congress of Immunology & Allergy 2008 پوسترى
6 بررسي آپوپتوز در ناحيه هيپوكامپ موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1 با استفاده از روش RT-PCR Jafari Anarkooli I*, Sankian M, Haghir H, Varasteh H The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry & Molecular Biology, 2007 شفاهى
7 گزارش يك مورد وارياسيون نادر بخش دوم شريان آگزيلاري Jafari Anarkooli I*, Karimfar MH 6Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 2006 پوسترى
8 گزارش يك مورد وارياسيون نادر بخش اول شريان آگزيلاري Jafari Anarkooli I*, Karimfar MH 7Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 2004 پوسترى
9 بررسي روش هاي كشت سلولي بافت اپيتليال در پوست خرگوش Albino Jafari Anarkooli I*, Shamshiri M 4Th Iranian Congress of Anatomical Sciences 1997 پوسترى
:: ::