اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 نقش آمینوگوانیدین در بهبود عملکرد عصب سیاتیک تحت ایسکمی- ریپرفیوژن در موش صحرایی بالغ محسن علیپور، محمد رضا غلامی، ایرج جعفری انارکولی، داود سهرابی، جواد تاجکی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقاله کامل
:: ::