اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي زنجان 78 82
2 مدير گروه علوم تشريحي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87 اد
3 مدير پژوهشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 88 90
:: ::