اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 كشت سلولي 1375
2 بررسي تشخيص افتراقي آپوپتوز و نكروز 1384
3 روش هاي استخراج پروتئين، RNA و DNA 1384
4 انجام روش Western Blotting 1384
5 انجام روش PCR 1384
6 انجام روش RT-PCR 1384
7 ELIZA 1384
8 انجام فلورومتري براي تشخيص فعاليت كاسپازه 1384
9 انجام روش DNA-Laddering براي تشخيص آپوپتوز 1384
10 متدهاي پژوهش در نوروساينس 1385
:: ::