اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي 1377
2 آناتومي تنه (پزشكي ) دانشكده پزشكي 1377
3 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري ابهر 1377
4 آناتومي بهداشت خانواده دانشكده پيراپزشكي 1377
5 آناتومي استخوان و مفاصل راديولوژي دانشكده پيراپزشكي 1377
6 آناتومي اتاق عمل دانشكده پرستاري زنجان 1377
7 آناتومي بهداشت حرفه اي دانشكده پيراپزشكي 1377
8 آناتومي مبارزه با بيماريها دانشكده پيراپزشكي 1377
9 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري زنجان 1377
10 آناتومي مامايي دانشكده پرستاري زنجان 1377
11 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي1378
12 آناتومي مبارزه با بيماريها دانشكده پيراپزشكي1378
13 آناتومي راديولوژي دانشكده پيراپزشكي1378
14 آناتومي بهداشت خانواده دانشكده پيراپزشكي1378
15 آناتومي مامايي دانشكده پرستاري زنجان 1378
16 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري زنجان 1378
17 آناتومي اتاق عمل دانشكده پرستاري زنجان 1378
18 آناتومي پرستاري دانشكده پرستاري ابهر 1378
19 آناتومي بهداشت حرفه اي دانشكده پيراپزشكي1378
20 آناتومي علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي1379
:: ::