اعضا - لیدا پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر لیدا پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثير لووتيروكسين با دوز جايگزيني روي تراكم استخوان در زنان قبل از يائسگي با هيپوتيروئيدي اوليه دكتر ناصر آقا محمدزاده *--- دكتر ليدا پرسه---دكتر محمد علي سرابچيان--- دكتر داريوش تقي لو--- دكتر مرتضي قوجا زاده علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله
2 ميزان تغيير تراكم استخوان در زنان يائسه تحت درمان با آلندرونات در مقايسه با هورمون هاي جنسي: يك پيگيري چهار ساله شريفي فرانك*--- پرسه ليدا---احمدي غلامرضا--- موسوي نسب سيدنورالدين علوم پزشکی زنجان 1386 مقاله کامل
:: ::