اعضا - لیدا پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر لیدا پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان حضرت ولیعصر 1394
2 عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
3 عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی علوم پزشکی زنجان 1394
4 عضو کمیته اهدا عضو استان علوم پزشکی زنجان 1394
5 عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی زنجان 1394
6 عضو کمیته EDO بیمارستان بیمارستان حضرت ولیعصر 1394
:: ::