اعضا - لیدا پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر لیدا پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سمیولوژی دوره کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی-1393 ببعد
2 فیزیوپاتولوژی تنفس دوره کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی-1393 ببعد
3 فیزیوپاتولوژی کلیه دوره کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی-1393 ببعد
4 تدریس دوره کاراموزی داخلی دوره پزشکی عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر-1392 ببعد
5 تدریس دوره کارورزی داخلی دوره پزشکی عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر-1392 ببعد
6 تدریس دوره های آموزشی داخلی دوره دستیاری داخلی بیمارستان حضرت ولیعصر-1392 ببعد
:: ::