اعضا - لیدا پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر لیدا پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 ارزیابی ارتباط درجات مختلف رتینوپاتی با میزان سطح هموگلوبین گلیکوزه در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) در سالهای 1394-1390 الهام السادات فرنیا بیمارستان ولیعصر علوم پزشکی زنجان 1395
:: ::