اعضا - لیدا پرسه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر لیدا پرسه
دکترا internal medicine از tabriz university medical sciences
l.persehzums.ac.ir