اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی کاربرد هپسیدین پلاسما در تشخیص پنومونی 1393
2 مرحله بندی سرطان ریه و تاثیر آن در انتخاب نوع درمان 1392
3 ارزیابی برخی پرامترهای آزمایشگاهی بیماران سالمند مبتلا به انواع اختلالات تنفسی در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان 1392
4 تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخص های فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه 1392
5 تاثیر یک برنامه ورزشی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
6 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل لوله تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی 1391
7 یافته های دموگرافیک و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به آنفلونزای H1N1 نو پدید در بخش عفونی بیمارستان سینا تبریز 1389
8 پلی مرفیسرم های موثر بر تولید IL-4 و.... 1387
9 بررسی غلظت روی سرم و تاثیر مکمل یاری با روی بر عملکرد تنفسی 1387
10 درگیری پارانشیم ریه در بیماران اسکلرودرمی منتشر ایرانی 1387
11 بررسی نوتوانی ریه بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه با شدت متوسط 1387
12 بررسی غلظت گلوتاتیون و مالون دی آلدهید در پلاسمای بیماران ریوی ناشی از سولفورموستارد 1388
:: ::