اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته کادر پزشکی ؛ کادر پرستاری و کارکنان مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1392
2 عضو کمیته ویژه پیشگیری آنفلونزا بیمارستان ولی عصر زنجان 1390
3 عضو کمیته تجهیزات پزشکی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
4 عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
5 عضو کمیته راهبری کیفیت بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
6 عضو کمیته شورای اصلی مدیریت کیفی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
7 عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390 1393
8 عضو کمیته تریاژ ؛ سوانح و فوریتهای پزشکی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390 1393
9 عضو کمیته 5 امین المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
10 مسئول کمیته آموزش گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1392 1394
11 عضو شورای ارزیابی علمی تخصصی کنترل اسناد و نسخ پزشکی سازمان نظام پزشکی زنجان 1392
12 عضو کمیته مرگ ومیر و عوارض بیمارستانی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1392
13 عضو ستاد هدایت ؛ اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان بیمارستانها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1392
14 عضو کميته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
15 عضو کمیته دارو ودرمان مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390
16 عضو کمیته مدیریت سکته حاد مغزی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1395
17 عضو شورای پژوهشی مرکز ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1395
18 عضو EDO بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
19 عضو کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
20 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 1392
21 مسئول برگزاری 32 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
22 عضو کميسيون تخصصي مورتالیته مادران باردار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
23 مدیر گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1392 1393
24 عضو کميسيون تخصصي مشورتی رفاهی و اجتماعی نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1392
25 عضو گروه بازدید و ارزیابی گروههای آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
26 عضو تیم مدیریت آموزشی مرکز بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
27 عضو تیم پاسخ اضطراری مرکز بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
28 Focal point برای بیماری های مزمن تنفسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 -
29 رییس بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر زنجان 1393
30 عضو کميته بررسي نسخ معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
31 عضو کميته دانشگاهي بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 -
32 عضو کميته بررسي توانايي علمي درخصوص جذب هييت علمي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1389
33 عضو کمیته استادان مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1392
34 عضو کميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
35 عضو کميته فني سل استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 -
36 Focal point براي سيليکوزيس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 -
37 عضو کميسيون داخلي پزشکي قانوني اداره پزشکي قانوني زنجان 1386 -
38 عضو هييت تجديد نظر انتظامي نظام پزشکي سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
39 عضو کميسيون تخصصي ريه پزشکي قانوني اداره پزشکي قانوني زنجان 1386 -
40 عضو کميسيون پزشکي تخصصي گروه داخلي نظام پزشکي سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
41 عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1392
42 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
43 عضو هييت تحريريه مجله توسعه آموزش در علوم پزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
44 عضو هييت تحريريه مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1389
45 عضو شوراي آموزشي دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي زنجان 1386 1389
46 عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
47 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی زنجان 1389 1392
48 مدیر گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1385 1389
49 رییس بخش داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1388 -
:: ::