اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1385 1389
2 رییس بخش داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1388 -
3 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی زنجان 1389 1392
4 عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
5 عضو شوراي آموزشي دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي زنجان 1386 1389
6 عضو هييت تحريريه مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1389
7 عضو هييت تحريريه مجله توسعه آموزش در علوم پزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
8 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
9 عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1392
10 عضو کميسيون پزشکي تخصصي گروه داخلي نظام پزشکي سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
11 عضو هييت تجديد نظر انتظامي نظام پزشکي سازمان نظام پزشکی زنجان 1386 -
12 عضو کميسيون تخصصي ريه پزشکي قانوني اداره پزشکي قانوني زنجان 1386 -
13 عضو کميسيون داخلي پزشکي قانوني اداره پزشکي قانوني زنجان 1386 -
14 Focal point براي سيليکوزيس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 -
15 عضو کميته بررسي توانايي علمي درخصوص جذب هييت علمي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1389
16 عضو کمیته استادان مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1392
17 عضو کميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
18 عضو کميته فني سل استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 -
19 عضو کميته بررسي نسخ معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
20 عضو کميته دانشگاهي بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 -
21 Focal point برای بیماری های مزمن تنفسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 -
22 رییس بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر زنجان 1393
23 عضو تیم پاسخ اضطراری مرکز بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
24 عضو تیم مدیریت آموزشی مرکز بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
25 عضو گروه بازدید و ارزیابی گروههای آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
26 عضو کميسيون تخصصي مشورتی رفاهی و اجتماعی نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1392
27 مدیر گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1392 1393
28 عضو کميسيون تخصصي مورتالیته مادران باردار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
29 مسئول برگزاری 32 امین دوره آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
30 عضو کمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
31 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 1392
32 عضو کمیته 5 امین المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
33 مسئول کمیته آموزش گروه داخلی بیمارستان ولی عصر زنجان 1392 1394
34 عضو شورای ارزیابی علمی تخصصی کنترل اسناد و نسخ پزشکی سازمان نظام پزشکی زنجان 1392
35 عضو کمیته مرگ ومیر و عوارض بیمارستانی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1392
36 عضو ستاد هدایت ؛ اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان بیمارستانها دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1392
37 عضو کميته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
38 عضو کمیته دارو ودرمان مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390
39 عضو کمیته مدیریت سکته حاد مغزی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1395
40 عضو شورای پژوهشی مرکز ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1395
41 عضو EDO بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولی عصر زنجان 1394
42 عضو کمیته تریاژ ؛ سوانح و فوریتهای پزشکی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390 1393
43 عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1390 1393
44 عضو کمیته شورای اصلی مدیریت کیفی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
45 عضو کمیته تجهیزات پزشکی مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
46 عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
47 عضو کمیته راهبری کیفیت بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1393
48 عضو کمیته ویژه پیشگیری آنفلونزا بیمارستان ولی عصر زنجان 1390
49 عضو کمیته کادر پزشکی ؛ کادر پرستاری و کارکنان مرکز بیمارستان ولی عصر زنجان 1389 1392
:: ::