اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کورس فیزیوپاتولوژی ریه سال های 1385 تا 1395
2 کورس سمیولوژی بیماری های ریه دانشکده پزشکی سال های 1386 تا 1389
3 کورس سمیولوژی بیماری های ریه دانشکده پزشکی سال 1393 و 1394
:: ::