اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 ببرسی تاثیر مورفین استنشاقی در کاهش شدت تنگی نفس بیماران تماس یافته با گاز خردل دکتر محمد معماریان زنجان 1393
2 بررسی ریتم روزانه PEF در دانشجویان پزشکی دکترکیاست فر زنجان 1391
3 مقایسه مقادیر FEV1 اسپیرومتری و PEF پیک فلومتری در cough variant asthmaدر جریان تست متاکولین دکتر احمد حرمتی زنجان 1389
4 بررسی شیوع آسم سرفه گونه ای دربیماران مبتلا به سرفه مزمن ارجاع شده به بیمارستان ولی عصر زنجان دکتر بابک پزشکی زنجان 1389
5 بررسی ارتباط سندرم متابولیک با بیماری انسدادی مزمن ریوی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان میترا اشرفی زنجان 1389
:: ::