اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه نگارش گزارشات پزشکی برای دستیاران جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن همایش روزبه 1391
2 کارگاه نگارش گزارشات پزشکی برای دستیاران جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن همایش روزبه 1392
3 کارگاه نگارش گزارشات پزشکی برای دستیاران جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن همایش روزبه 1393
4 کارگاه نگارش گزارشات پزشکی برای دستیاران جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن همایش روزبه 1394
5 کارگاه CPR دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولی عصر زنجان 1393
:: ::