اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 ترکی پیشرفته پیشرفته
1 فارسی پیشرفته پیشرفته
1 انگلیسی پیشرفته متوسط
:: ::