اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیات علمی پژوهشی پژوهشکده ابن سینا- جهاددانشگاهی 1378 1380
2 سوپروایزر بخش تشخیص مولکولی- آزمایشگاه ژنتیک وپاتولوژی کریمی نژاد - نجم آبادی 1380 1385
3 هیات علمی گروه ژنتیک- گروه میکروب- دانشگاه آزاد زنجان 1380 1392
4 هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::