اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی کارایی لاکتوکوکوس لاکتیس در بیان ژن TRAIL انسانی به صورت متصل به دیواره سلول و اثرات آن بر رده سلولی آدنوکارسینوم کولون انسانی SW480 امیر حسین تارمچی - صمد ندری- ابراهیم بهلول دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
2 بررسی کارایی لاکتوکوکوس لاکتیس در بیان ژن TRAIL انسانی به شکل ترشحی و اثرات آن بر رده سلولی آدنوکارسینوم کولون HCT116 امیر حسین تارمچی - صمد ندری- فاطمه حسنلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
3 طراحی و ساخت نانوپارتيكل¬هاي اگزوزومي حاوی پپتيد TAT-DV3 با هدف درمان سرطان امیر حسین تارمچی- وحید جاجرمی- سارا خیرخواه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
4 طراحی و تولید نانو ذرات اگزوزمی حاوی پپتید ال اچ آر اچ (هورمون آزاد کننده- هورمون لوتئینه کننده) با هدف درمان سرطان امیر حسین تارمچی- وحید جاجرمی- سمیه دمرچلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
5 تاثیر آدنوزین بر میزان بیان ژنهای بررسی تأثیر آدنوزین بر میزان بیان ژن‌های Bcl-2 و Nrf2 در سلول‌های بنیادی عصبی تیمار ‌شده با هیدروژن پراکساید امیر حسین تارمچی- علیرضا عبدانی پور- معصومه قلی نژاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
6 بیان پروتئین EG95 اکینوکوکوس گرانولوزوس بر سطح باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و ارزیابی ایمنی زائی آن در موش امیر حسین تارمچی- عبدالرضا اسماعیل زاده- علی هانیلو-فاطمه ابراهیم زاده-یگانه طالب خان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
7 طراحی و ساخت لاکتوکوکوس لاکتیس نمایش دهنده آنتی ژن Omp31 بروسلا ملی تنسیس و ارزیابی میزان ایمنی زایی آن در موش های آزمایشگاهی BALB/c امیرحسین تارمچی-یوسف مرتضوی-عبدالرضا اسماعیل زاده- هادی سخاوتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
8 طراحی بیوانفورماتیکی، ساخت و آزمون واکنش پذیری پروتئین هیبرید حاوی اپی توپهای آنتی ژنهایOmp22،Omp25وOmp31از بروسلا ملی تنسیس با سرم بیماران مبتلا به تب مالت امیرحسین تارمچی، سیما دهقانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
9 بررسی واکنش پذیری آنتی ژن نوترکیب OMP31 باکتری بروسلا با سرم بیماران مبتلا به بروسلوزجهت استفاده در تشخیص به روش الایزا امیرحسین تارمچی، زهرا تقی پور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
10 طراحی و ساخت نانوواکسن پلی اپیتوپ (P53,PI3K,KRAS,APC) علیه مدل موشی سرطان روده‌ی بزرگ و ارزیابی ایمنی‌زایی آن امیرحسین تارمچی، فائزه سبزه ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
11 سنتز و شناسایی میسل های پلیمری برپایه ی اولئیک اسید و پلی اتیلن ایمین به عنوان حامل برای ارایه‌ی آنتی‌ژن امیرحسین تارمچی، فائزه سبزه ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
:: ::