اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بیان پروتئین EG95 اکینوکوکوس گرانولوزوس بر سطح باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و ارزیابی ایمنی زائی آن در موش امیر حسین تارمچی- عبدالرضا اسماعیل زاده- علی هانیلو-فاطمه ابراهیم زاده-یگانه طالب خان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
2 تاثیر آدنوزین بر میزان بیان ژنهای بررسی تأثیر آدنوزین بر میزان بیان ژن‌های Bcl-2 و Nrf2 در سلول‌های بنیادی عصبی تیمار ‌شده با هیدروژن پراکساید امیر حسین تارمچی- علیرضا عبدانی پور- معصومه قلی نژاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
3 طراحی و تولید نانو ذرات اگزوزمی حاوی پپتید ال اچ آر اچ (هورمون آزاد کننده- هورمون لوتئینه کننده) با هدف درمان سرطان امیر حسین تارمچی- وحید جاجرمی- سمیه دمرچلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
4 طراحی و ساخت نانوپارتيكل¬هاي اگزوزومي حاوی پپتيد TAT-DV3 با هدف درمان سرطان امیر حسین تارمچی- وحید جاجرمی- سارا خیرخواه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده -
5 بررسی کارایی لاکتوکوکوس لاکتیس در بیان ژن TRAIL انسانی به شکل ترشحی و اثرات آن بر رده سلولی آدنوکارسینوم کولون HCT116 امیر حسین تارمچی - صمد ندری- فاطمه حسنلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
6 بررسی کارایی لاکتوکوکوس لاکتیس در بیان ژن TRAIL انسانی به صورت متصل به دیواره سلول و اثرات آن بر رده سلولی آدنوکارسینوم کولون انسانی SW480 امیر حسین تارمچی - صمد ندری- ابراهیم بهلول دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
7 طراحی و ساخت لاکتوکوکوس لاکتیس نمایش دهنده آنتی ژن Omp31 بروسلا ملی تنسیس و ارزیابی میزان ایمنی زایی آن در موش های آزمایشگاهی BALB/c امیرحسین تارمچی-یوسف مرتضوی-عبدالرضا اسماعیل زاده- هادی سخاوتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
:: ::