اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ویروس شناسی پایه
2 بیولوژی مولکولی
3 ژنتیک میکروبی
4 ایمنی شناسی
5 مبانی بیوتکنولوژی مولکولی
6 مهندسی ژنتیک
7 واکسن ها و آنتی بادیهای درمانی
8 مهندسی پروتئین
:: ::