اعضا - امیرحسین تارمچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین تارمچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 Evaluation of Lactococcus Lactis Efficiency in Expression and Secretion of Human TRAIL Gene and its Effects on Colon Adenocarcinoma HCT116 Cell line فاطمه حسنلو دانشکده پزشکی 1397 MSc
2 Evaluation of Lactococcus Lactis Efficiency in Cell Wall Anchored Expression of Human TRAIL Gene and its Effects on Human Colon Adenocarcinoma SW480 Cells ابراهیم بهلول دانشکده پزشکی 1397 MSc
3 Survey of Interleukin 10 Gene Promoter Polymorphisms at Position -592 A/C and -1082 A/G in Obese Individuals with Type 2 Diabetes. فرزین فردوسی دانشگاه آزاد زنجان 1395 MSc
4 Targeted transfer of exosome nanoparticles toward CXCR4 on the surface of MDA-MB-231 cell line by using TAT-DV3 peptide سمیه دمرچلی دانشکده پزشکی(زنجان و شهید بهشتی) 1395 MSc
5 Designing and Constructing The Exosome Nanoparticles Containing LHRH Peptide for Targeting MCF-7 Cancer Cell Line سارا خیرخواه دانشکده پزشکی(زنجان و شهید بهشتی) 1395 MSc
6 In vitro study of neuroprotective effect of the Adenosine in Nrf2 and bcl2 expressions on BMSCs-derived NSCs during H2O2 oxidative stress معصومه قلی نژاد دانشکده پزشکی 1395 MSc
7 Evaluation of antiapoptotic & antioxidant effects of SDF-1α on normal fertile men sperm after Cryopreservation بهناز هاتف دانشکده پزشکی 1394 MSc
8 The expression of relaxin family peptide3 (Rxfp3) on human sperm and the assay of the effect of relaxin3 on the sperm quality سمیه حیدری دانشکده پزشکی 1394 MSc
9 سنتز و شناسایی میسل های پلیمری برپایه ی اولئیک اسید و پلی اتیلن ایمین به عنوان حامل برای ارایه‌ی آنتی ژن فائزه سبزه ای دانشکده پزشکی PhD
10 طراحی بیوانفورماتیکی، ساخت و آزمون واکنش پذیری پروتئین هیبرید حاوی اپی توپهای آنتی ژنهایOmp22،Omp25وOmp31از بروسلا ملی تنسیس با سرم بیماران مبتلا به تب مالت سیما دهقانی دانشکده پزشکی MSc
11 Design and costruction of Lactococcus lactis displaying surface anchored Omp31 protein from Brucella melitensis and evaluation of immunogenicity in mice هدی شیردست دانشکده پزشکی MSc
12 Surface display of Echinococcus granulosus EG95 protein on the Lactococcus lactis bacteria and evaluation of its immunogenicity in mice. فاطمه ابراهیم زاده دانشکده پزشکی MSc
13 طراحی و ساخت نانوواکسن پلی اپیتوپ (P53,PI3K,KRAS,APC) علیه مدل موشی سرطان روده‌ی بزرگ و ارزیابی ایمنی‌زایی آن فائزه سبزه ای دانشکده پزشکی PhD
14 ررسی واکنش پذیری آنتی ژن نوترکیب OMP31 باکتری بروسلا با سرم بیماران مبتلا به بروسلوزجهت استفاده در تشخیص به روش الایزا زهرا تقی پور دانشکده پزشکی MSc
:: ::