اعضا - مریم جامه شورانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مریم جامه شورانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ریس اورژانس بیمارستان ولیعصر 92 94
2 مدیر اجراییی دفتر مجله علوم پزشکی زنجان 93
3 معاون گروه داخلی بیمارستان ولیعصر 93
4 پژوهشگر مرکز متابولیک بیمارستان ولیعصر 91
:: ::