اعضا - احمد جلیلوند


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احمد جلیلوند | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1391
2 رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 1396
3 مسئول آزمایشگاه بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1396
4 مسئول ثبت سرطان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 1396
5 مسئول فنی بیمارستان (شیفت شب ) بیمارستان آیت الله موسوی زنجان 1392 1394
6 کارشناس مسئول آزمایشگاه های معاونت بهداشتی استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1391
:: ::