اعضا - احمد جلیلوند


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احمد جلیلوند | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پاتولوژی عمومی از سال 1390 تاکنون دانشکده پزشکی زنجان
2 پاتولوژی عمومی از سال 1390 تا کنون دانشکده دندانپزشکی زنجان
3 پاتولوژی اختصاصی از سال 1390 تا کنون دانشکده پزشکی زنجان
4 پاتولوژی عمومی از سال 1390 تاکنون دانشکده پیرا پزشکی زنجان
5 پاتولوژی عمومی و اختصاصی از سال 1390 تا کنون دانشکده مامائی زنجان
:: ::