اعضا - نوشین جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نوشین جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان شهریور 93 لغایت اسفن
2 شورای پزوهشی گروه داخلی از سال 92
3 کمیته توبکتومی دانشگاه شهریور93
4 کمیته ارتقا اورژانس 91 اسفند94
5 عضو EDO مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اسفند 94
6 عضو کمیته المپیاد دانشجویی از بهمن 95
7 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بهمن 95
8 عضو شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر بهمن 95
:: ::