اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Prognostic Factors and Therapy Assessment of IgA Nephropathy: Report from a Single Unit in Iran طیبه سلیمانیان- بهاره حاجی سلیمی renal failure 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::