اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
2 رییس بخش داخلی 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
:: ::