اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه اثر اریتروپویتین آلفا با اریترو پویتین بتا بر روی هموگلوبین بیماران دیالیزی زنجان شیوا قزلباش، بهاره حاج سلیمی سینا دارو بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر در حال اجرا -
:: ::