اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی بیماریهای کلیه دانشکده پزشکی زنجان-1394 و1393
2 هایپوکالمی و هایپر کالمی بیمارستان ولی عصر زنجان-1394
:: ::