اعضا - سعیده زنوزیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعیده زنوزیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 رتبه 1 آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1387
2 رتبه 3 کشوری آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم و تحقیقات 1384
3 رتبه 5 کشوری آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 1384
4 رتبه 1 در دوره تحصیل دکترا
5 رتبه 1 در دوره تحصیل کارشناسی ارشد
:: ::