اعضا - سعیده زنوزیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعیده زنوزیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 A Review on Effectiveness of Motivational Interviewing in the Management of Diabetes Mellitus Salimi, Chiman., momtazi, Saeedeh., Zenoozian, Saeedeh Journal of Psychology and Clinical Psychiatry 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Comparison of Transdiagnostic Group Therapy with Cognitive Group Therapy in University Students with Adjustment Disorder Zenoozian, S., Birashk, B., Gharraee, B., Asgharnejad Farid, A International Journal of Psychology 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Investigation of Mental Health And Emotional Intelligence of The Employees of Maskan Bank In Te Asgharnejad-Farid, A., Moradi, SH., Zenoozian, S. Quarterly Journal of Career and Organization Counceling 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله در تغییر راهبردهای مقابله ای دانشجویان زنوزیان، سعیده-غرایی، بنفشه-یزدان دوست، رخساره فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی الکسی تایمیا، جهت گیری مذهبی و نگرشهای ناکارآمد در دانشجویان زنوزیان، سعیده-اسرافیلیان، فروغ-رکن الدینی، الهام روانشناسی معاصر 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی میزان بهره هوشی بیماران مبتلا به استرابیسم مادرزادی باقری، عباس- فلاحی، محمد رضا-ابریشمی، محمد-ال طه،مریم-تمنایی فر، شیم-واجب منفرد، سارا-زنوزیان، سعیده( چشم پزشکی بینا 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان غرایی، بنفشه-احمدوند،افشین-اکبری دهقی، اشرف- زنوزیان، سعیده فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::