اعضا - سعیده زنوزیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعیده زنوزیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 روانشناس کلینیک شهرداری تهران 1388 1390
2 روانشناس کلینیک شرکت نفت و گاز تهران 1393 1394
3 روانشناس اعزامی به منطقه ویژه عسلویه 1393 1394
4 روانشناس دانشگاه صنعتی شریف 1390 1394
5 روانشناس کلینیک انستیتو روانپزشکی تهران 1389 1391
6 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
7 عضو پیوسته انجمن روانشناسی بالینی ایران
8 عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران
9 مسئول کمیته پذیرش و روابط عمومی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران 1390 1392
10 داور مقالات دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین و عضو هیات رئیسه ارائه شفاهی مقالات
11 داور مقالات نخستین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و عضو پانل در نشست سلامت معنوی
12 عضو کمیته اجرایی اولین و دومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی انجمن روانشناسی بالینی ایران
13 عضو کمیته تحقیقات عوامل موثر بر سلامت 1394
14 عضو EDO مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان 1395
15 معاون آموزشی و مسئول برنامه ریزی آموزشی بخش های مرتبط با گروه روانشناسی بالینی زنجان 1394
:: ::