اعضا - مهدی مقبولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی مقبولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک و مسوول مرکز بهداشتی-درمانی شماره 5 مرند دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1378 1380
2 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 ...
:: ::