اعضا - مهدی مقبولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی مقبولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دمانس
2 میاستنی گراو
3 میوپاتی ها
4 سردرد
5 جنین شناسی و آناتومی دستگاه عصبی
6 عوارض عصبی بیماریهای داخلی
7 عوارض عصبی بیماریهای عفونی
:: ::