اعضا - مهدی مقبولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی مقبولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر 1386
2 فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر 1386
:: ::