اعضا - زهرا عباس پور راد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا عباس پور راد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

متولد مشهد ،سال 1358،تا اتمام دورهزشکی عمومی در مشهد بوده ام. در سال 84پس از ازدواج به شهرستان طارم مهاجرت کردم  و تا سال 88 در آن شهرستان مشغول کار بودم. سال 88 در دوره رزیدنتی داخلی دانشگاه زنجان وارد شدم و سال 92 فارغ التحصیل شدم.از مهر 92 دوره طرح خود را در بیمارستان ولی عصر(عج) زنجان شروع نمودم و سپس در سال 94 به استخدام هیئت علمی در آمدم.ورزش مورد علا قه ام یوگاست که هفته ای سه جلسه تمرین می کنم. به فراگیری موسیقی نیز مشغولم.در خصوص تسلط به زبان انگلسیس تسلط متوسط دارم.
 

:: ::