اعضا - زهرا عباس پور راد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا عباس پور راد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس مسئول بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان،شبکه بهداشت شهرستان طارم، 1385 1388
2 هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان،بیمارستان ولی عصر(عج) 1393 ...
:: ::