اعضا - آزاده فرهنگ نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر آزاده فرهنگ نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparing the Electromyographic Features of the Masseter and Temporal Muscles in Patients with full Mouth Implant-supported FDPs and Natural Dentition مهدیه سیفی- داوود نودهی- احمد قهرمانلو-زهرا احمدی- ازاده فرهنگ نیا-مرتضی سعیدی Acta inform med 2017 مقاله کامل
2 Evaluation of Cystic Changes in the Follicle of RadiographicallyNormal Impacted Mandibular Third Molar in an IranianPopulation رضا شاه اکبری- آزاده فرهنگ نیا IOSR چکیده مقاله
3 Mandibular Second Premolar with Four Canals جواد غیاثی- مریم جاویدی- ازاده فرهنگ نیا-الناز شایان JDMT مقاله کامل
:: ::