اعضا - محمد جواد فریدونی سروستانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمد جواد فریدونی سروستانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسي اثر تابش ليزرکم توان ضربانی به همراه محيط‌کشت بهينه ‌ی سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي برالتيام زخم پوستي عفونی شده درموش‌هاي صحرايي ديابتي نوع يک از دیدگاه استریولوژی و تنسیومتری رضا کوه خیل دانشکده پزشکی زنجان و شهید بهشتی تهران
:: ::