اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
2 مسوول واحد EDO دانشگاه علوم پزشکی زنجان-بیمارستان آیت الله موسوی 1395 1396
3 رییس بخش اورژانس زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-بیمارستان آیت الله موسوی 1395 1396
4 مسوول برگزاری آزمون ارتقا دستیاری سال 96 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1396
:: ::