اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی در استان اصفهان در سالهای 1382-1381 حسین فانیان---مسعود قادی پاشا---آرش قدوسی---محمد حسن عابدی---زیبا فرج زادگان---عاطفه کاظمی رباطی--- پزشکی قانونی 1386 مقاله کامل
:: ::