اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضویت در کمیته های بیمارستانی تریاژ و زمان سنجی اورژانس،تعیین تکلیف بیماران اورژانسی،ترویج زایمان طبیعی از سال 94
2 عضویت در کمیته های بیمارستانی موربیدیتی ، احیا نوزاد،تغذیه با شیر مادر و مرگ پریناتال 1397
3 عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی سال 1395-96
4 عضویت در شورای آموزشی دانشکده پزشکی سال 97
5 عضویت در شورای آموزشی بیمارستان آیت الله موسوی سال 97
6 عضویت در شورای پژوهشی بیمارستان آیت الله موسوی سال 96
:: ::